Silly souls

Silly Souls演變為一個異想天開的風格,當他們推出的寶寶鞋行,其目標是激發笑聲和陽光明媚的有趣的一面,就像每個孩子生下來有著簡單,傻呼呼的頭腦 。Silly souls的產品系列持續增長,目前包括產品0-6歲的孩子,包括緊身衣褲,襯衫,帽子,圍兜,襪子和最酷的嬰兒鞋。

 
Preferences
§
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
Backspace
 
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
[
]
 
Return
 
 
capslock
a
s
d
f
g
h
j
k
l
;
'
\
 
shift
`
z
x
c
v
b
n
m
,
.
/
shift
 
 
English
 
 
alt
alt
 
 
Preferences